Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

§1. Administrator Danych

1. Administratorem danych osobowych jest Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna S.O.S. z siedzibą w Olsztynie, Al. Przyjaciół 1 reprezentowana przez Panią Sabinę Giszter.

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: biuro@poradniasos.pl, telefonicznie pod numerem 89 519 04 13 lub pisemnie na adres siedziby administratora: Aleja Przyjaciół 1, 10-147 Olsztyn.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • a. wykonania usług diagnostycznych i terapeutycznych – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do świadczenia tych usług;
 • b. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze,
  w szczególności w zakresie organizacji zajęć specjalistycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • c. prowadzenia analiz w celu składania sprawozdań określonych w Ustawie o Systemie Informacji Oświatowej Dz.U. 2017, poz. 1259, 2203;
 • d. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu administratorowi ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich praw przed możliwymi roszczeniami.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą osoby, rodzica, opiekuna prawnego dziecka, którego te dane dotyczą.

5. Dane osobowe dotyczące dzieci objętych zajęciami terapeutycznymi będą przetwarzane przez okres uczestnictwa osoby/dziecka w zajęciach, a po ustaniu tego uczestnictwa przez okres określony przepisami prawa.

6. Dane osobowe dotyczące dzieci objętych procesem diagnostycznym będą przetwarzane do momentu ustania obowiązków ustawowych administratora danych osobowych .

7. Każdej Osobie przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.

8. Każdej Osobie przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył administratorowi tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Osoba może przesłać te dane innemu administratorowi danych.

9. Każdej Osobie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnianego interesu administratora, to jest przetwarzanie danych w celu: komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych w tym profilowania niezgodnego z wyrażoną wolą osoby której dane osobowe dotyczą, ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora a także w celu analitycznym i statystycznym.

10. Każdej Osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

11. Podanie danych osobowych w celu wykonania usług świadczonych przez Poradnię jest konieczne – bez podania danych osobowych nie jest możliwe wykonanie świadczenia usług.

§2. Pliki cookies

1. Witryna poradniasos.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.

3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.