PROCEDURY zapewniające bezpieczeństwo w obiekcie w związku ze stanem epidemii:

1. Przed przyjściem do Poradni Rodzic Dziecka zapoznaje się z procedurami obowiązującymi na terenie Poradni oraz oświadczeniem zamieszczonym na stronie.
2. Do Poradni przychodzi wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę. Przed rozpoczęciem zajęć/badań będzie wykonywany pomiar temperatury termometrem bezdotykowym Dziecku i Rodzicowi.
3. Dzieci do Poradni przyprowadzane/odbierane są wyłącznie przez osoby zdrowe.
4. Rodzic po wejściu do Poradni dezynfekuje ręce.
5. Przy pierwszej wizycie w Poradni Rodzic podpisuje oświadczenie dostępne w sekretariacie.
6. Na terenie Poradni Rodzice przebywają cały czas w maseczkach .
7. Dzieci, które ukończyły 4 rok życia do momentu wejścia do gabinetu/sali terapeutycznej również przebywają w maseczkach na terenie Poradni (poza uzasadnionymi wyjątkami, np. dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, spectrum autyzmu). Na salach Dzieci przebywają bez maseczek.
8. Rodzice i Dzieci nie gromadzą się w poczekalniach oraz przychodzą na zajęcia/badania na określoną godzinę (nie wcześniej). W przypadku wcześniejszego przybycia korzystają
z możliwości przespacerowania się np. wokół Jeziora Długiego.
9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do/z Poradni mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do Pracowników Poradni, jak i innych Dzieci i ich Rodziców wynoszący minimum 2 metry.
10. Ograniczone zostaje poruszanie się Dzieci i Rodziców po Poradni (dozwolone przejście do sali terapeutycznej/gabinetu badań oraz do toalety), aby zminimalizować możliwość kontaktów (niedozwolone są zabawy w poczekalniach, spożywanie posiłków, bieganie/chodzenie po korytarzach i schodach Poradni).
11. Rodzic przyprowadzając Dziecko na zajęcia/badania przed rozpoczęciem terapii/diagnozy powinien dopilnować, żeby Dziecko skorzystało z toalety, z uwagi na fakt, że terapeuta/diagnosta nie może zaoferować pomocy w czynnościach higienicznych.
12. Rodzice nie przebywają z Dzieckiem na zajęciach/badaniach, poza uzasadnionymi przypadkami (np. niemowlaki i dzieci małe, dzieci z trudnymi zachowaniami). Za każdym razem decyzję podejmuje terapeuta lub diagnosta.
13. Terapeuta/Diagnosta podczas spotkania z Rodzicem/Dzieckiem ma na sobie maseczkę lub przyłbice (czasami również okulary ochronne i fartuch – w zależności od potrzeb).
14. Terapeuta zabiera dziecko na zajęcia z poczekalni głównej.
15. Przed rozpoczęciem zajęć Dziecko i Terapeuta udają się do łazienki i myją ręce. Po zakończeniu zajęć czynią to ponownie.
16. Rodzic/Dziecko wchodzi do gabinetu/sali terapeutycznej wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami (m.in. nie wnosi swoich zabawek, ubrań, picia, jedzenia, chyba, że są one niezbędne do przeprowadzenia zajęć, np. podczas terapii karmienia). Okrycia wierzchnie, nosidełka, torby z rzeczami potrzebnymi do pielęgnacji dziecka zostawiane są na korytarzach w zamykanych szafkach.
17. W poczekalniach Dzieci i Dorośli nie spożywają posiłków.
18. Rodzic niemowlaka/dziecka małego na sali/w gabinecie cały czas przebywa w maseczce
i rękawiczkach oraz utrzymuje bezpieczny dystans w trakcie trwania zabiegów.
19. Na zajęciach, jeśli jest taka konieczność, przebywa tylko jeden Rodzic!
20. Na salę nie może wejść również rodzeństwo Dziecka! Rodzice proszeni są o niezabieranie dzieci, które nie korzystają z pomocy terapeutycznej do Poradni (rodzeństwa).
21. Rodzic przebywający na zajęciach terapeutycznych (rehabilitacyjnych, sensorycznych) samodzielnie wyciera Dziecku buzię (usta, nos), zmienia pieluchę. Chusteczki, ręczniki papierowe oraz włożone do woreczków foliowych pieluchy wyrzuca do pojemnika na „odpady zmieszane”.
22. W czasie trwania rehabilitacji/terapii/konsultacji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
23. Dziecko, które ma inne zajęcia terapeutyczne w innej placówce w danym dniu nie odbywa zajęć w naszej Poradni.
24. Po wykonaniu zajęć/badania następuje dezynfekcja wszystkich przedmiotów, z którymi dziecko miało kontakt w trakcie zabiegu – zabawki, przybory i przyrządy do ćwiczeń oraz wietrzenie sali.
25. Do przeprowadzenia zajęć/terapii wykorzystywane są wyłącznie zabawki i przyrządy, które można łatwo zdezynfekować.
26. Rodzice Dzieci objętych programem Wczesnego Wspomagania Rozwoju, którzy z różnych powodów nie mogą lub nie chcą dostosować się do nowych procedur obowiązujących w Poradni mogą korzystać ze specjalistycznej pomocy terapeutycznej w formie zdalnej.
27. Procedury mogą ulegać zmianie w związku z nowymi zaleceniami MZ, GIS ME oraz zmieniającą się sytuacją w kraju.