Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna S.O.S.

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna S.O.S.

Wspieramy rozwój Twojego dziecka

Chcemy, by Każdy Rodzic i Każde Dziecko, opuszczało naszą poradnię z poczuciem sukcesu, dokonanego postępu i poczuciem uzyskania realnej, wielospecjalistycznej pomocy.

Bezpłatny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Skierowany jest do dzieci u których wykryto niepełnosprawność, a nie podjęły jeszcze nauki w szkole.

Rehabilitacja niemowląt

Dziecko obserwowane jest przez terapeutę od momentu wejścia do gabinetu. Ocenianie jest jak się zachowuje podczas rozbierania, jak reaguje na nowe otoczenie, na obcych, w jakiej relacji jest z mamą.

Neurologopeda

Diagnoza składa się z wywiadu z rodzicem dziecka, analizy posiadanej dokumentacji medycznej i specjalistycznej, obserwacji dziecka w zabawie swobodnej i kierowanej, badaniu sprawności oraz wymowy.

Psycholog dziecięcy

Na początku psycholog poprosi o opisanie problemów lub trudności, potem porozmawiacie o dziecku i jego rozwoju. Taka rozmowa pozwoli Ci uporządkować wiedzę na temat Twojego dziecka, a także lepiej je zrozumieć.

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące z ciała i środowiska w taki sposób, by mogły być użyte do celowego działania.

Play Therapy

Play Therapy jest uporządkowanym, teoretycznym podejściem do terapii, opartym o procesy uczenia się i komunikowania się dziecka. Metoda ta wykorzystuje podstawową aktywność dzieci, którą jest BAWIENIE SIĘ.

Diagnoza spektrum autyzmu

Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowych o wieloczynnikowej etiologii. Jest opisywany jako odbiegający od typowego sposób funkcjonowania, powiązany z trudnościami w budowaniu relacji.

Dysleksja i nie tylko

Wielu badaczy i autorów prac na temat dysleksji zgadza się, że zaburzenie to nie jest zjawiskiem jednolitym i możemy wyróżnić różne jej podtypy i rodzaje. Możemy również umiejscawiać je na kontinuum od łagodnej dysleksji do nasilonej, głębokiej dysleksji.

Badanie neuropsychologiczne

Diagnoza neuropsychologiczna skierowana jest do dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

SOS Olsztyn

Zbudowaliśmy zespół specjalistów, którym zależy na profesjonalnym wspieraniu rozwoju dzieci

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna S.O.S. to miejsce, w którym specjaliści pracujący w zespole, są w stanie spojrzeć na dziecko całościowo, oceniając jego deficyty i możliwości.

Określając najbliższą sferę rozwoju, jesteśmy w stanie tak zaplanować rodzaj i intensywność zajęć, by osiągnąć maksymalną efektywność. Współpracując z rodzicami, staramy się spełnić ich oczekiwania dotyczące terapii dziecka. Angażujemy rodziców i opiekunów w proces terapeutyczny, udzielamy instruktaży, pomagamy w rozwiązywaniu problemów dotyczących dzieci. Wnikliwość, profesjonalizm, indywidualne podejście do każdego dziecka, elastyczność i otwartość, to cechy charakteryzujące Nasz Zespół.

Chcemy, by Każdy Rodzic i Każde Dziecko, opuszczało naszą poradnię z poczuciem sukcesu, dokonanego postępu i poczuciem uzyskania realnej, wielospecjalistycznej pomocy.

Oferujemy kompleksową i profesjonalną pomoc

W naszej Poradni udzielamy pomocy dzieciom oraz ich rodzicom. Zajmujemy się diagnozowaniem problemów rozwojowych, emocjonalnych i edukacyjnych dzieci oraz oferujemy profesjonalną pomoc terapeutyczną. Pracujemy z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami integracji sensorycznej, opóźnionym rozwojem mowy, innymi problemami logopedycznymi.