Sabina Giszter

Sabina Giszter

Dyrektor Poradni. Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, neurologopeda. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu SWPS, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Od 12 lat zajmuje się pracą diagnostyczno-terapeutyczną.

W Poradni S.O.S.:
Jako Dyrektor Poradni koordynuje pracę Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Konsultuje, diagnozuje i prowadzi terapie stymulujące rozwój dzieci. Wykonuje badania psychologiczne. Przygotowuje opinie dla zespołów orzekających oraz oceny rozwoju dla lekarzy specjalistów – psychiatrów i neurologów.

Iza Kotwicka

Iza Kotwicka

Ekonomistka. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydziału Nauk Ekonomicznych. Trzynastoletnie doświadczenie w zakresie obsługi finansowo- księgowo-kadrowej.

W Poradni S.O.S.:
Asystent koordynatora Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, wykonuje prace administracyjno-biurowe dotyczące dokumentacji WWRD.

Ewa Man-Kozłowska

Ewa Man-Kozłowska

Lekarz medycyny, absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku, specjalista rehabilitacji medycznej . Od 10 lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami postawy ciała, ze schorzeniami neurologicznymi i z chorobami układu oddechowego. W 2009 roku otrzymała międzynarodowy certyfikat ukończenia kursu „Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerwowego
u niemowląt wg Vojty”.

W Poradni S.O.S :
Przeprowadza badanie lekarskie obejmujące u niemowląt głównie ocenę rozwoju psychomotorycznego, u dzieci starszych ocenę chodu i postawy ciała (klatka piersiowa, plecy, kolana, stopy) oraz udziela zaleceń odnośnie dalszego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

Marta Kardynał

Marta Kardynał

Fizjoterapeuta. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Certyfikowany terapeuta NDT-Bobath, terapeuta Vojty i Prechtla. Od 14 lat zajmuje się rehabilitacją ruchową dzieci.

W Poradni S.O.S.:
Prowadzi terapię wcześniaków i niemowląt z zaburzeniami rozwojowymi – asymetrią ułożeniową, z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, kręczem szyi, zespołami metabolicznymi i genetycznymi.

Marta Lalka

Marta Lalka

Neurologopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel nauczania początkowego. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Od 13 lat zajmuje się pracą diagnostyczno – terapeutyczną.

W Poradni S.O.S.:
Prowadzi terapię neurologopedyczną i ogólnorozwojową dzieci w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju – opóźniony rozwój mowy, zaburzenia
w zakresie spożywania pokarmów, afazja dziecięca, korygowanie wad wymowy, rozwijanie funkcji poznawczych.

Anna Przyborowska

Anna Przyborowska

Terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, pedagog z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, trener programu szkolnego Bilateralnej Integracji. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

Kamila Budrewicz

Kamila Budrewicz

Logopeda. Trener Umiejętności Społecznych. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obecnie studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie kierunku Pedagogika Specjalna.

W Poradni S.O.S.:
Pracuje jako Logopeda. W terapii logopedycznej wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas licznych szkoleń m. in. Treningu Umiejętności Społecznych, Integracji Bilateralnej, Efektywnych Metod Wywoływania Głosek. Prowadzi zajęcia stymulujące rozwój mowy małych dzieci. Pracuje z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, opóźnionym rozwojem mowy.

Beata Trykoszko Nawrocka

Beata Trykoszko-Nawrocka

Logopeda, absolwentka studiów podyplomowych z neurologopedii na Uniwersytecie Gdańskim. Od 10 lat zajmuje się pracą terapeutyczno-diagnostyczną.

Justyna Krakowiak

Justyna Krakowiak

Logopeda, nauczyciel, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Beata Gralewska-Samarow

Beata Gralewska-Samarow

Pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, specjalista w zakresie terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych, terapeuta integracji sensorycznej.

W Poradni S.O.S.:
Prowadzi zajęcia metodą Integracji Sensorycznej zajęcia pedagogiczne stymulujące rozwój dzieci w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Patrycja Młynarczyk

Patrycja Młynarczyk

Patrycja Młynarczyk – pedagog, terapeuta, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kierunku Diagnostyka Pedagogiczna z Edukacją Międzykulturową, a także kierunku Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W Poradni S.O.S.:
W Poradni S.O.S. prowadzi zajęcia pedagogiczne stymulujące rozwój małych dzieci oraz zajęcia diagnostyczno-terapeutyczne, w tym korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci przedszkolnych w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Jolanta Maluszczak

Jolanta Maluszczak

Jolanta Maluszczak — neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, licencjonowany glottodydaktyk, wykładowca akademicki. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego . Od 20 lat zajmuje się pracą diagnostyczno-terapeutyczną.

Iwona Kamińska

Iwona Kamińska

Oligofrenopedagog, Nauczyciel Wczesnej, Zintegrowanej Edukacji, Terapeuta Integracji Sensoryczne, Terapeuta Ręki. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W Poradni S.O.S.:
W Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadzi zajęcia metodą integracji sensorycznej, terapię ręki oraz pedagogiczne stymulujące rozwój dziecka.

Aleksandra Dębska

Aleksandra Dębska

Oligofrenopedagog. Terapeuta Integracji Sensorycznej. Trener umiejętności społecznych TUS-SST. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.

W Poradni S.O.S.:
Prowadzi zajęcia metodą Integracji Sensorycznej w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz treningi umiejętności społecznych.

Anna Jeziorska

Anna Jeziorska

Psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, edukacji i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju a także specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Od 2010r. zajmuje się pracą diagnostyczno-terapeutyczną.

W Poradni S.O.S.:
Prowadzi diagnozę poziomu rozwoju dziecka, gotowości szkolnej, przyczyn niepowodzeń i trudności szkolnych oraz specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii. Prowadzi także konsultacje dla rodziców w sprawach wychowawczych.

Ewa Janczewska

Ewa Janczewska

Oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Studium Medycznego – Fizjoterapia oraz Studiów Podyplomowych Ateneum w Gdańsku. Ukończyła Trening Umiejętności Społecznych (TUS), Integrację Bilateralną – program szkolny, Terapia ręki dzieci w wieku przedszkolnym, Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP.

Monika Michniewicz

Monika Michniewicz

Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta Ręki, Trener programu szkolnego Bilateralnej Integracji. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

W Poradni S.O.S. :
Prowadzi zajęcia metodą Integracji Sensorycznej w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju.